Osnovni podaci

Adresa: Zagrebačka 50, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387(0)33 251 440
Fax: ++387(0)33 251 452
E-mail: abds@bih.net.ba

Direktor: Aida Kapetanović

Nadzorni odbor:

Predsjednik: Midhat Kulo dipl. oec
Član: Alma Mušinbegović dipl. iur
Član: Edin Bećirović dipl. oec

 

Odbor za reviziju:

Predsjednik: Marina Šapina Korjenić dipl. oec
Član: Alma Mušinbegović dipl. iur
Član: Sanela Lilić MA menadžmenta

Banka Depozitar: Raiffeisen BANK d.d. Sarajevo

Neovisni vanjski revizor: Zuko d.o.o. Sarajevo

Osnovni kapital: 273,916,665

Broj dionica: 10,658,236

Nominalna vrijednost dionice: 25.7