“ABDS” d.o.o. Društvo za upravljanje fondovima

“ABDS” d.o.o. Sarajevo je Društvo za upravljanje fondovima koje upravlja Zatvorenim Investicionim Fondom, “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo i Zatvorenim Investicionim Fondom, “Bosfin” d.d. Sarajevo.
Društvo za upravljanje fondovima “ABDS” d.o.o. Sarajevo je osnovano kao dioničko društvo, a trenutno je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Društva za upravljanje fondovima

Društva za upravljanje fondovima su specijalizovana pravna lica sa dozvolom Komisije za vrijednosne papire FBIH. Osnovna djelatnost je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima FBIH, i relevantnim podzakonskim aktima. Ovisno u načinu osnivanja  investicijski fondovi, u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima FBIH, mogu biti otvoreni i zatvoreni investicijski fondovi. Otvoreni investicijski fond je posebna imovina bez svojstva pravnog lica. Osniva ga i njime upravlja društvo za upravljanje fondovima sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava, a čiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni dio u dobiti fonda, u svako doba zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz fonda. Zatvoreni investicijski fond je dioničko društvo koje osniva i njime upravlja društvo za upravljanje fondovima sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava, ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica. Dionice zatvorenih investicijskih fondova su listirane na Sarajevskoj berzi, te putem ovlaštenih profesionalnih posrednika je moguće sticanje i prodaja dionica fonda.

ABDS

Društvo za upravljanje fondovima „ABDS“ d.d. Sarajevo je osnovano kod Kantonalnog suda u Sarajevu 19.05.2000 godine te je upisano u Registar kod Komisije za vrijednosne papire FBiH.

ZIF BIG

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo je prvobitno utemeljen kao privatizacijski investicijski fond BIG d.d. Sarajevo.

ZIF BOSFIN

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BOSFIN” d.d. Sarajevo je prvobitno utemeljen kao privatizacijski investicioni fond BOSFIN d.d. Sarajevo tokom 2002. godine.

ZIF MI-GROUP

Privatizacijski investicioni fond «Mi-Group» d.d. Sarajevo je osnovan 25.04.2001. godine kada je registrovan u Kantonalnom Sudu u Sarajevu pod brojem: UF/I-405/01.

ZIF PROF-PLUS

Privatizacijski investicioni fond Prof-plus osnovan je tokom 2002. godine. 2006. godine Fond je izvršio transfor-maciju iz oblika PIF u IF – Investicijski fond.