O fondu

Privatizacijski investicioni fond Prof-plus osnovan je tokom 2002. godine. 2006. godine Fond je izvršio transfor-maciju iz oblika PIF u IF – Investicijski fond.

U skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima, fond je transformisan u zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, u kojem obliku posluje i danas.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-11-002294 od 16.09.2011. godine u sudski registar upisan je Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “Prof-plus” d.d. Sarajevo, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 66,961.276,80 KM. Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora.