Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Bosfin d.d. Sarajevo

Adresa: Kulovića 4, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387(0)33 251 440, ++387(0)33 911 674
Fax: ++387(0)33 251 452
E-mail: abds@bih.net.ba

Direktor: Tarik Krilić

Nadzorni odbor:

Predsjednik: Azra Hadžić Frljak
Član: Nedžad Šadić
Član: Peter Gorinšek

Odbor za reviziju:

Predsjednik: Almedin Bajrić
Član: Amra Čamdžič
Član: Mirsad Bjelopoljak

Banka Depozitar: Raiffeisen BANK d.d. Sarajevo

Neovisni vanjski revizor: Zuko d.o.o. Sarajevo

Osnovni kapital: 56,210,881

Broj dionica: 3,038,426

Nominalna vrijednost dionice: 18.5