ABDS d.o.o.

Društvo za upravljanje fondovima Sarajevo

 

“ABDS” d.o.o. Društvo za upravljanje fondovima Sarajevo

“ABDS” d.o.o. Sarajevo je Društvo za upravljanje fondovima koje upravlja Zatvorenim Investicionim Fondom, “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo i Zatvorenim Investicionim Fondom, “Bosfin” d.d. Sarajevo.
Društvo za upravljanje fondovima “ABDS” d.o.o. Sarajevo je osnovano kao dioničko društvo, a trenutno je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

ABDS

Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo

ZIF BIG

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom d.o.o. Sarajevo

ZIF BOSFIN

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom d.o.o. Sarajevo

Društva za upravljanje fondovima
Društva za upravljanje fondovima su specijalizovana pravna lica sa dozvolom Komisije za vrijednosne papire FBIH. Osnovna djelatnost je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima FBIH, i relevantnim podzakonskim aktima. Ovisno u načinu osnivanja  investicijski fondovi, u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima FBIH, mogu biti: Otvoreni investicijski fondovi Zatvoreni investicijski fondovi Otvoreni investicijski fond je posebna imovina bez svojstva pravnog lica. Osniva ga i njime upravlja društvo za upravljanje fondovima sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava, a čiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni dio u dobiti fonda, u svako doba zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz fonda. Zatvoreni investicijski fond je dioničko društvo koje osniva i njime upravlja društvo za upravljanje fondovima sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava, ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica. Dionice zatvorenih investicijskih fondova su listirane na Sarajevskoj berzi, te putem ovlaštenih profesionalnih posrednika je moguće sticanje i prodaja dionica fonda.